Na temelju odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 56/90, 135/97, 8/98 pročišćen i tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama (,,Narodne novine”,  br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06), 2. izborni i redoviti sabor političke stranke BLOK ZA HRVATSKU koji je održan u Zagrebu,  21. listopada 2021. godine, Odlukom je donio sljedeći

S T A T U T

POLITIČKE STRANKE

BLOK ZA HRVATSKU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom politička stranka Blok za Hrvatsku uređuje svoj naziv, sjedište, znak, svrhu i  ciljeve  svog  postojanja,   načela   djelovanja,   unutarnji   ustroj,   prava   i  obveze  članstva,  prestanak djelovanja te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.

(2) Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Statuta koji imaju rodno značenje, jednako  se odnose na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili u ženskom rodu.

Članak 2.

(1) Naziv stranke je: Blok za Hrvatsku.

(2) Skraćeni naziv stranke je: Blok.

(3) Sjedište stranke je u Zagrebu.

(4) O promjeni poslovne adrese Stranke na području Grada Zagreba odlučuje njezino Predsjedništvo,  a odlukom Sabora sjedište Stranke može biti premješteno i u drugi grad u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

(1) Politička stranka Blok za Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Stranka) je pravna osoba te je kao politička stranka upisana u Registar političkih stranaka i djeluje u Republici Hrvatskoj.

(2) Stranka djeluje i u inozemstvu, u skladu s odlukama Predsjedništva te u okviru pravnih propisa dotične države.

(3) Za svoje obveze Stranka odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 4.

(1) Ako ovim Statutom nije propisano drugačije, mandat predsjednika i svih članova tijela Stranke traje 4 (četiri) godine.

(2) Predsjednik i članovi tijela Stranke mogu biti birani bez ograničenja broja mandata.

Članak 5.

(1) Stranku predstavlja i zastupa predsjednik.

(2) U slučaju predsjednikove spriječenosti ili izbivanja, Stranku predstavlja i zastupa član Predsjedništva kojega predsjednik za to pismeno ovlasti. O tom ovlaštenju bez odlaganja se obavješćuju svi članovi Predsjedništva.

(3) U slučaju Predsjednikove spriječenosti ili izbivanja koje traje dulje od 15 (petnaest) dana, predsjednika zamjenjuje osoba koju Predsjedništvo izabere većinom glasova svih članova. O tom ovlaštenju bez odlaganja se elektroničkom poštom obavješćuju svi članovi Predsjedništva.

(4) Ako predsjednikova spriječenost ili izbivanje traje dulje od 3 (tri) mjeseca, Predsjedništvo će radi izbora novog predsjednika u najkraćemu mogućem roku sazvati Sabor Stranke prema pravilima predviđenima u ovom Statutu.

Članak 6.

(1) Ako iz zakonskih propisa ne proizlazi drugačije, rad Stranke i njezinih tijela je javan.

(2) Sa zasjedanja pojedinih tijela Stranke može se isključiti javnost. Odluku o tome donosi dotično tijelo Stranke većinom glasova.

Članak 7.

(1) Ne gubeći svoju pravnu osobnost i politički identitet, Stranka može surađivati s političkim strankama i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj, koje zastupaju iste civilizacijske vrijednosti i slična nacionalno-politička te programska načela. Ta suradnja može se ostvarivati i u obliku saveza i udruživanja te u obliku predizbornih i poslijeizbornih koalicija.

(2) Stranka se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije kad je to potrebno radi ostvarenja njezinih ciljeva i kad se to ne kosi s njezinim temeljnim nacionalno-političkim i programskim načelima.

(3) Odluku o povezivanju i učlanjivanju iz prethodnih stavaka ovog članka donosi Predsjedništvo Stranke većinom glasova svih članova.

Članak 8.

(1) Stranka ima svoj znak i pečat.

(2) Znak Stranke pravokutnog je oblika, a unutar pravokutnika u dva redka je tiskanim slovima upisan puni naziv stranke, pri čemu se riječ BLOK nalazi u gornjem redku, dok se riječi ZA  HRVATSKU nalaze u donjem redku koji je širok jednako kao gornji redak.

(3) Pečat Stranke je četvrtastog oblika, veličine 45 x 15 mm, pa se unutar pravokutnika u gornjem retku nalazi riječ BLOK, a u donjem retku riječi ZA HRVATSKU, sve pisano velikim tiskanim slovima.

CILJ, NAČELA I NAČIN DJELOVANJA

Članak 9.

(1) Blok za Hrvatsku je politička stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Republike Hrvatske, a njezin se program temelji na hrvatskom rodoljublju, parlamentarnoj demokraciji, tržišnom gospodarstvu i drugim vrijednostima europske uljudbe koje su ukorijenjene u hrvatskoj narodnoj predaji.

(2) Blok za Hrvatsku je politička stranka koja zastupa i promiče hrvatske nacionalne interese, samobitnost i identitet hrvatskog naroda, njegovu predaju i povijesnu baštinu, a naročito vrijednosti Domovinskog rata te pravo hrvatskog naroda na slobodnu i neovisnu državu.

(3) Blok za Hrvatsku je socijalna i slobodarska politička stranka jer zagovara i promiče društvenu solidarnost, slobodu pojedinca, kao i slobodu svih društvenih skupina i razreda te slobodu hrvatskog naroda.

Članak 10.

Svrha postojanja i temeljni cilj Stranke je izgradnja, stabilnost i prosperitet slobodne, neovisne i demokratske države hrvatskog naroda, u kojoj će svi njezini građani biti ravnopravni i uživati najviši stupanj pravne zaštite.

Članak 11.

Opisane ciljeve i svrhu postojanja stranka će posebno ostvarivati:

– promicanjem građanske svijesti o pravu hrvatskog naroda na slobodnu i neovisnu državu,

– zauzimanjem za poštivanje civilizacijskih i tradicionalnih vrijednosti hrvatskoga naroda, njegove povijesti i njegove borbe za državnu neovisnost, okrunjene Domovinskim ratom i stvaranjem moderne demokratske Republike Hrvatske,

– zalaganjem za slobodu i ravnopravnost pojedinca i skupina te za višestranačku demokraciju, društvenu solidarnost i socijalnu pravdu,

– zalaganjem za ekonomske slobode i privatnu inicijativu,

– zalaganjem za zaštitu zdravlja i života čovjeka od njegova začeća do prirodne smrti,

– poštivanjem zakonitosti, pravne države i trodiobe vlasti.

ČLANSTVO

Članak 12.

(1) Članom Stranke može postati svaki poslovno sposobni hrvatski državljanin koji ima navršenih 18 godina, te prihvaća načela, program i Statut Stranke, izražava spremnost zastupati i promicati njezine ciljeve.

(2) Članom stranke ne može postati osoba čije je ponašanje u suprotnosti s ciljevima, načelima, svrhom postojanja i političkim programom Stranke, osoba koja po izbornom zakonodavstvu Republike Hrvatske ne može biti kandidat na nekim od izbora, niti osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke.

(3) Iznimno, osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke, može ponovno postati njezinim članom na temelju odluke Predsjedništva donesene većinom glasova svih njegovih članova.

(4) Registar članstva vodi Glavni tajnik Stranke, a čuva se u sjedištu Stranke.

(5) Članovi Stranke plaćaju godišnju članarinu čiju visinu odlukom utvrđuje Predsjedništvo.

Članak 13.

(1) Članom Stranke postaje se popunjavanjem pristupnice koju je osoba vlastoručno potpisala te upisom u Registar članstva.

Članak 14.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:

– podnošenjem pisanog očitovanja člana o njegovu istupanju iz Stranke, na dan kad je to očitovanje odaslano na naslov stranke,

– pristupanjem drugoj političkoj stranci, osim u opravdanim slučajevima kada član stranke može biti i član druge stranke. O opravdanosti zahtjeva za dvostrukim članstvom odluku donosi Predsjedništvo.

– isključenjem člana, na dan donošenja odluke o isključenju iz članstva,

– smrću člana.

(2) Odluku o isključenju iz članstva donosi Predsjedništvo većinom glasova svih svojih članova.

Članak 15.

Razlozi za isključenje člana, te postupak isključenja kao i pravni lijekovi propisani su ovim Statutom i Pravilnikom o članstvu.

Članak 16.

Član Stranke ima pravo:

– birati i biti biran u stranačka tijela,

– sudjelovati u radu stranačkih tijela u koja je izabran,

– iznositi mišljenja te davati prijedloge i poticaje radu stranačkih tijela,

– biti obaviješten o usvojenim gledištima, aktivnostima i odlukama stranačkih tijela.

Članak 17.

Član Stranke obvezan je:

– držati se stranačkog programa i načela djelovanja Stranke,

– promicati stranački program i načela te vrijednosti sadržane u njima,

– pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Stranke,

– provoditi odluke stranačkih tijela,

– čuvati ugled Stranke,

– čuvati tajnost podataka i ocjena iznesenih na sjednicama stranačkih tijela koje su zatvorene za javnost,

– redovito plaćati članarinu.

Članak 18.

Prava, obveze i odgovornosti članova Stranke koje nisu regulirane ovim Statutom, uređuju se Pravilnikom o članstvu i drugim općim aktima Stranke.

USTROJ STRANKE

Članak 19.

(1) Svoj unutarnji ustroj u Republici Hrvatskoj Stranka načelno usklađuje s njezinim upravno-političkim ustrojem, uzimajući u obzir odluke Predsjedništva Stranke i propise kojima su regulirani lokalni i parlamentarni izbori.

(2) O ustroju Stranke u drugim državama odluku donosi Predsjedništvo stranke, načelno uzimajući u obzir upravno-politički ustroj dotične države, a osobito broj članova Stranke u toj državi.

Članak 20.

(1) Stranka se sastoji od središnjih tijela te sljedećih organizacija: ogranka, podružnice i županijske organizacije.

(2) Organizacija na području Grada Zagreba izjednačena je sa županijskom organizacijom.

Članak 21.

(1) Odluku o osnivanju i raspuštanju  ustrojstvenih oblika Stranke donosi Predsjedništvo većinom  svih glasova, isključivo u pisanom obliku.

(2) Do osnivanja pojedinih ustrojstvenih oblika Stranke ili nakon njihova raspuštanja, Predsjedništvo možeimenovati privremene povjerenike ili privremena povjereništva za pojedina područja. Odluka o imenovanju povjerenika ili povjereništava donosi se u pisanom obliku, većinom glasova svih članova Predsjedništva.

(3) Povjereništvo ima neparan broj članova, a kad ga imenuje, Predsjedništvo će odrediti koji od članova tog tijela ima ulogu njegova voditelja.

(4) Sva pitanja koja se odnose na ustrojstvo Stranke a nisu  uređena ovim statutom, ureduju se Pravilnikom o ustroju Stranke i drugim općim aktima Stranke.

Članak 22.

 (1) Temeljni ustrojstveni oblik Stranke je ogranak. Ogranak se osniva za pojedinu upravnopolitičku cjelinu koja načelno odgovara upravno-političkom ustroju Republike Hrvatske. Predsjedništvo će pri donošenju odluke o osnivanju ogranka precizno odrediti područje za koje se on osniva.

(2) Ogranak čini najmanje 5 (pet) članova. Ogranak koji ima vise od 10 (deset) članova, bira tročlano predsjedništvo, a može izabrati i izvršni odbor te donijeti i vlastiti pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pravilnika.

(3) Podružnica se osniva od najmanje 3 (tri) ogranaka na području definiranom odlukom Predsjedništva, pri čemu to područje načelno odgovara području pojedine općine odnosno grada, osim Grada Zagreba. Podružnica ima skupštinu u koju ogranci delegiraju svoje predstavnike prema odluci Predsjedništva, u načelu razmjerno broju članova ogranaka. Skupština podružnice bira vlastito tročlano predsjedništvo, a može izabrati i izvršni odbor. Podružnica donosi vlastiti pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pravilnika.

(4) Županijska organizacija Stranke djeluje na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, a sastoji se od svih podružnica koje djeluju na području dotične županije odnosno Grada Zagreba, pri čemu Predsjedništvo Stranke može donijeti odluku da se podružnice s područja dviju ili više županija udruže u jednu županijsku organizaciju. Županijska organizacija stranke ima  skupštinu u koju podružnice delegiraju svoje predstavnike prema odluci Predsjedništva, u načelu razmjerno broju svojih članova. Skupština županijske organizacije bira vlastito tročlano predsjedništvo, a može izabrati i izvrsni te nadzorni odbor. Županijska organizacija Stranke donosi vlastiti pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pravilnika.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

Članak 23.

Središnja tijela Stranke su:

– Sabor,

– Nacionalno vijeće,

– Predsjedništvo,

– Predsjednik,

– Glavni tajnik,

– Nadzorni odbor.

Sabor Stranke

Članak 24.

(1) Sabor je najviše tijelo Stranke, a čine ga svi njezini članovi (sabornici) dok broj članova Stranke ne prijeđe 150 (stotinu pedeset), nakon čega ga čine predstavnici županijskih i s njima izjednačenih organizacija Stranke s cijelog područja njezina djelovanja odnosno organizacije za Grad Zagreb.

(2) Odluku o broju sabornika kao i odluku o broju predstavnika svake pojedine županijske i s njom izjednačene organizacije, donosi Predsjedništvo najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Sabora te o njoj bez odlaganja izvješćuje organizacije navedene u st. 1. ovog članka. One samostalno, u okviru zadanog broja i u skladu s vlastitim pravilnikom o radu, određuju sabornike iz vlastitih redova te o tome obavješćuju Predsjedništvo najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja Sabora.

(3) Članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora te saborski zastupnici Stranke po položaju su članovi Sabora (sabornici).

(4) Poziv odnosno akreditacije sabornicima, prijedlog dnevnog reda te prijedlog poslovnika o radu Sabora Predsjedništvo upućuje svim sabornicima najmanje 8 (osam) dana prije dana održavanja Sabora.

(5) Za valjanost zasjedanja Sabora potrebna je nazočnost natpolovične većine sabornika, a odluke se donose natpolovičnom većinom svih nazočnih sabornika. U iznimnim slučajevima se prijedlogom poslovnika o radu Sabora iz st. 4. ovog članka može predvidjeti da je za pravovaljano zasjedanje Sabora potrebna nazočnost 2/5 (dvije petine) sabornika, uz uvjet da je takvu odluku u prijedlogu poslovnika o radu Sabora Predsjedništvo donijelo jednoglasno.

(6) Predsjedništvo Stranke može odlukom pozvati i nestranačke osobe da sudjeluju u radu Sabora, ali bez prava glasa.

Članak 25.

(1) Sabor se redovito saziva najmanje svake druge godine, a saziva ga Predsjedništvo Stranke. Izborni Sabor saziva se najmanje jednom u četiri godine, računajući od dana održavanja prethodnog Sabora.

(2) Nadzorni odbor ili pet županijskih organizacija ili najmanje jedna polovica članova Stranke ovlašteni su podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora. Ako se Predsjedništvo ogluši na taj zahtjev u roku od 8 (osam) dana te ne sazove Sabor, uzimajući u obzir rok i obveze iz čl. 25. ovog Statuta, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam u propisanim rokovima i na propisani način sazvati izvanrednu sjednicu Sabora. Ta izvanredna sjednica može biti izborna samo ako je zahtjev u tom smislu postavljen već pri podnošenju zahtjeva Predsjedništvu.

Članak 26.

(1) Rad Sabora uređuje se Poslovnikom o radu koji sam Sabor usvaja na početku zasjedanja.

(2) O radu Sabora sastavlja se zapisnik koji ovjerovljuje dvočlano ovjeroviteljsko povjerenstvo izabrano na samome Saboru. Poslovnikom o radu Sabora može se predvidjeti i slikovno odnosno tonsko snimanje zasjedanja, kao i osnivanje posebnih radnih tijela Sabora (izborno povjerenstvo, verifikacijsko povjerenstvo i slično).

Članak 27.

Sabor Stranke

– donosi Poslovnik o svom radu,

– donosi i mijenja Statut Stranke,

– donosi i mijenja program Stranke,

– utvrđuje temeljne smjernice politike stranke,

– bira i razrješuje članove Predsjedništva Stranke,

– bira i razrješuje predsjednika Stranke,

– bira i razrješuje Nadzorni odbor,

– raspravlja i odlučuje o odluci Predsjedništva o kooptiranju članova Predsjedništva,

– raspravlja o izvješćima predsjednika, Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i drugih tijela Stranke te ih usvaja i daje smjernice za njihov daljnji rad, 

– osniva savjetodavna i druga tijela Stranke,

– donosi odluku o premještanju sjedišta Stranke izvan Grada Zagreba,

– donosi odluku o prestanku postojanja Stranke.

Nacionalno vijeće Stranke

Članak 28.

(1) Nacionalno vijeće Stranke je savjetodavno tijelo u čiji sastav ulaze:

– članovi Predsjedništva Stranke,

– saborski zastupnici Stranke,

– predsjednici županijskih organizacija Stranke,

– predstavnici Stranke iz trećih država, pri čemu broj tih predstavnika utvrđuje Predsjedništvo Stranke,

– povjerenici odnosno voditelji povjereništava,

– druge osobe prema odluci Predsjedništva Stranke.

(2) Nacionalno vijeće konstituira se u roku od 90 (devedeset) dana od dana kad Predsjedništvo Stranke donese odluke iz stavka 1. ovog članka, a njegov predsjednik ne može biti ujedno i predsjednik Stranke.

(3) Pozive za konstituirajuću sjednicu Nacionalnog vijeća upućuje Predsjedništvo Stranke, a Nacionalno vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

(4) Nacionalno vijeće djeluje prema Poslovniku koji samo donosi i usvaja većinom glasova svih njegovih članova.

Članak 29.

Nacionalno vijeće:

– razmatra djelovanje središnjih tijela Stranke i njezinih ustrojstvenih oblika,

– daje smjernice za usklađenje djelovanja središnjih tijela Stranke,

– daje mišljenja i prijedloge o političkom djelovanju Stranke.

Članak 30.

(1) Nacionalno vijeće po potrebi, a najmanje dva puta godišnje saziva predsjednik Nacionalnog vijeća koji i predsjeda njegovim radom. Poziv članovima Nacionalnog vijeća i prijedlog dnevnog reda predsjednik Nacionalnog vijeća upućuje svim članovima Nacionalnog vijeća najmanje 8 (osam) dana prije dana održavanja sjednice.

(2) Ako poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća nije predviđeno drugačije, da bi Nacionalno vijeće moglo pravovaljano odlučivati, potrebno je da u njegovu radu i u glasovanju sudjeluje najmanje polovica (50 %) njegovih članova.

(3) Odluke Nacionalnog vijeća donose se u obliku preporuka.

Predsjedništvo Stranke

Članak 31.

(1) Predsjedništvo Stranke ima 5 (pet) članova, a čine ga predsjednik Stranke te 4 (četiri) člana izabrana na Saboru Stranke.

(2) Kad to iznimne prilike i potrebe Stranke zahtijevaju, Predsjedništvo može donijeti odluku da se u njegov sastav kooptiraju još najviše dva člana. Takva odluka donosi se suglasnošću svih članova Predsjedništva izabranih na Saboru. Odluka kojom se kooptiraju članovi Predsjedništva mora biti podnesena na odobrenje Saboru Stranke u roku od 6 (šest) mjeseci od dana njezina donošenja.

(3) Predsjedništvo većinom glasova svih svojih članova bira onog člana Predsjedništva koji će obnašati dužnost glavnog tajnika Stranke.

(4) Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, a načelno jednom mjesečno saziva ih predsjednik Stranke. Predsjednik mora u roku od osam dana sazvati sjednicu Predsjedništva ako pismeni i obrazloženi zahtjev u tom smislu podnesu 3 (tri) člana Predsjedništva. Ako se Predsjednik ogluši na taj zahtjev, sjednicu Predsjedništva unutar roka od 15 (petnaest) dana mogu sazvati ona trojica članova Predsjedništva koji su tražili njezino sazivanje od Predsjednika.

(5) Predsjedništvo donosi Poslovnik o svom radu. Poslovnik o radu donosi se u roku od 60 (šezdeset) dana od dana usvajanja ovog Statuta.

Članak 32.

Predsjedništvo Stranke suglasnošću glasova svih svojih članova:

– donosi odluku o kooptiranju članova Predsjedništva,

– donosi odluku o odredbi u poslovniku o radu Sabora, prema kojoj je za pravovaljano zasjedanje Sabora potrebna nazočnost 2/5 (dvije petine) sabornika.

Članak 33.

Predsjedništvo Stranke većinom glasova svih svojih članova:

– donosi Poslovnik o svom radu,

– donosi druge pravilnike, odluke i opće akte čije donošenje ovim Statutom nije stavljeno u djelokrug Sabora Stranke,

– odlučuje o primanju u članstvo i isključenju iz članstva,

– zauzima politička stajališta i određuje politiku Stranke,

– imenuje i razrješuje glavnog tajnika Stranke i njegove pomoćnike,

– odlučuje o sastavu i konstituiranju Nacionalnog vijeća stranke,

– odlučuje o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika Stranke,

– odobrava pravilnike o radu ogranaka, podružnica i županijskih organizacija Stranke,

– imenuje i razrješuje privremene povjerenike i povjereništva za pojedina područja, te im određuje ovlaštenja i zadaće,

– saziva Sabor Stranke,

– odlučuje o broju članova Sabora (sabornika),

– predlaže Poslovnik o radu Sabora,

– donosi odluku o visini godišnje članarine,

– donosi odluku o pokretanju tiskanoga i elektroničkoga glasila te internetskih stranica Stranke,

– odlučuje o zakupu poslovnog prostora i promjeni poslovne adrese Stranke u gradu Zagrebu,

– odlučuje o zapošljavanju pomoćnog osoblja i o znatnijim troškovima i izdatcima Stranke,

– osniva pomoćna radna tijela, odbore i povjerenstva,

– obavlja druge poslove predviđene općim aktima stranke.

Predsjednik Stranke

Članak 34.

Predsjednik Stranke:

– predstavlja i zastupa Stranku,

– potpisuje akte Sabora i Predsjedništva, osim u slučajevima kad je ovim Statutom propisano da ih može potpisati i druga osoba,

– predlaže tijelima Stranke smjernice za političko djelovanje,

– sudjeluje u radu i donošenju odluka Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Sabora,

– u ime Stranke istupa u javnosti u skladu s programom i stajalištima koja su prethodno usvojili Sabor i Predsjedništvo Stranke,

– skrbi o zakonitosti te o provedbi odluka Sabora i Predsjedništva,

– usklađuje i potiče suradnju tijela Stranke,

– upravlja radom glavnog tajnika i nadzire ga,

– podnosi izvješća Saboru, Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću,

– obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke.

Glavni tajnik

Članak 35.

(1) Većinom glasova svih svojih članova Predsjedništvo Stranke jednoga svog člana imenuje Glavnim tajnikom Stranke, te ga na isti način razrješuje te dužnosti.

(2) Ako je glavni tajnik imenovan na prijedlog Predsjednika, njegov mandat prestaje najkasnije 30 (trideset) dana od dana kad je prestao predsjednički mandat predsjedniku Stranke na čiji je prijedlog glavni tajnik imenovan.

(3) Na zahtjev glavnog tajnika, Predsjedništvo Stranke može imenovati pomoćnike Glavnom tajniku. Pomoćnici glavnog tajnika članovi su Stranke i mogu biti pozvani na sjednicu Predsjedništva, ali nisu njegovi članovi niti imaju pravo glasa na njegovim sjednicama.

Članak 36.

Glavni tajnik:

– neposredno surađuje s predsjednikom Stranke pri provedbi odluka drugih stranačkih tijela,

– s Predsjednikom skrbi o urednosti, ažurnosti i zakonitosti poslovanja Stranke,

– vodi Registar članstva i ustrojstvenih oblika Stranke,

– organizira i vodi korespondenciju s članstvom i ustrojstvenim oblicima Stranke,

– odlučuje o brisanju iz Registra članstva u skladu s općim aktima Stranke,

– obavlja druge poslove predviđene općim aktima Stranke.

Nadzorni odbor

Članak 37.

(1) Nadzorni odbor Stranke ima 3 (tri) člana od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika Nadzornog odbora i njegove članove bira Sabor većinom nazočnih članova. Članstvo u Nadzornom odboru nespojivo je s članstvom u bilo kojem drugom središnjem tijelu Stranke.

(2) Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom svake kalendarske godine, a obvezatno se sastaje u razdoblju između odluke Predsjedništva o sazivanju sabora i dana održavanja sabora.

(3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a može ih na vlastitu inicijativu sazvati i Predsjednik Stranke, koji nema pravo sudjelovanja u radu Nadzornog odbora niti u donošenju njegovih odluka. Predsjednik Stranke obvezan je bez odlaganja sazvati sjednicu Nadzornog odbora ako to zahtijevaju dva člana Nadzornog odbora.

(4) Za valjanost zasjedanja potrebna je nazočnost natpolovične većine članova Nadzornog odbora, a odluke se donose natpolovičnom većinom svih nazočnih članova.

Članak 38.

Nadzorni odbor:

– nadzire zakonitost financijsko-materijalnog poslovanja Stranke,

– nadzire uredno vođenje poslovnih knjiga,

– prati i nadzire provedbu Statuta i ostalih akata Stranke i njezinih središnjih tijela,

– na vlastitu inicijativu ili na zahtjev izvješćuje Predsjedništvo Stranke o svome radu,

– u slučajevima predviđenima ovim Statutom zahtijeva sazivanje odnosno saziva izvanredni sabor Stranke,

– podnosi izvješća Saboru Stranke,

– obavlja druge poslove predviđene općim aktima Stranke.

Članak 39.

Sva stranačka tijela obvezna su bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana, koji u iznimno žurnim situacijama može biti skraćen na 8 (osam) dana, staviti cjelokupnu dokumentaciju na raspolaganje Nadzornom odboru

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

(1) Osim u slučajevima koji su ovim Statutom posebno opisani, mandat svih tijela Stranke i članova tih tijela traje četiri godine.

(2) Član svakog tijela Stranke pisanu ostavku podnosi tijelu koje ga je izabralo, a obavijest o tome istodobno dostavlja tijelu kojega je bio član. Podnošenjem ostavke član stranke se više ne smatra aktivnim članom tijela u koje je bio izabran, pa mu se više ne mora dostavljati poziv na sjednice, niti se ubraja u kvorum.

Članak 41.

Radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva Stranka stječe prihode od članarane, dragovoljnih priloga (donacija), nakladničke djelatnosti te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Članak 42.

(1) Poslove koji ovim Statutom nisu stavljeni u djelokrug drugih tijela Stranke ovlašteno je obavljati njezino Predsjedništvo.

(2) Tumačenje ovog Statuta daje Sabor Stranke, a između zasjedanja Sabora Predsjedništvo stranke.

(3) Izmjene i dopune Statuta donosi Sabor.

 Članak 43.

(1) Osim slučajeva propisanih zakonom, Stranka prestaje postojati kad odluku o tome donese Sabor.

(2) U slučaju prestanka postojanja Stranke, o njezinoj imovini odlučuje Sabor.

  Članak 44.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Dr. sc. Zlatko Hasanbegović

U Zagrebu, 23. listopada 2021.