Na temelju čl. 33. Statuta političke stranke BLOK ZA HRVATSKU, Predsjedništvo Stranke na sjednici u Zagrebu 17. ožujka 2022. godine donosi

ETIČKI KODEKS

Čl. 1.

Ovim Kodeksom politička stranka BLOK ZA HRVATSKU uređuje etička načela i pravila ponašanja kojih se trebaju pridržavati svi članovi Bloka za Hrvatsku.

Čl. 2.

Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Kodeksa koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.

Čl. 3.

Članovi stranke dužni su ponašati se i djelovati u skladu s ciljevima, načelima, Statutom političke stranke BLOK ZA HRVATSKU, političkim programom, i ovim Kodeksom.

Čl. 4.

Članovi stranke će se s posebnom pažnjom pridržavati usvojenih vrijednosti, etičkih načela i pravila ponašanja u obnašanju javnih funkcija, bilo predstavničkih ili izvršnih.

Čl. 5.

Članovi stranke zalagati će se za slobodu i ravnopravnost pojedinca i skupina te za višestranačku demokraciju, društvenu solidarnost i socijalnu pravdu.

Čl. 6.

Članovi stranke zalagati će se za ekonomske slobode i privatnu inicijativu.

Čl. 7.

Članovi stranke dužni su poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske.

Čl. 8.

Članovi se obvezuju se da neće zloupotrijebiti položaj u stranci ili na javnoj funkciji za stjecanje osobne koristi.

Čl. 9.

Vjerodostojno tumačenje odredaba ovog Kodeksa daje Predsjedništvo Stranke.

Čl. 10.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 17. ožujka 2022.

predsjednik

dr. sc. Zlatko HASANBEGOVIĆ, v. r.